Vilkår for bruk - Ekspert

Diett.no er en interaktive webside som tilbyr online verktøy der brukere av web-sidene får mulighet til å føre detaljert dagbok over alt matinntak og aktiviteter samt få utregninger og rapporter basert på det som er skrevet.

Diett.no gjør det mulig for eksperter å få innsyn i sine brukerne sine kostdagbøker samt å føre en elektronisk dialog.

Denne avtalen er bindende og regulerer forholdet mellom partene enten frem til ny avtale inngås eller frem til denne avtale opphører uten at ny avtale inngås.

Ekspertkonto

En ekspertkonto er personlig og begrenset til 1 ekspert og kan ikke deles med andre personer eller overdras til andre personer uten etter samtykke fra Diett.no.

Ekspert kan bruke Diett.no for å følge opp sine kunder. Diett.no tilbyr online verktøy til eksperter for å kunne motivere, gi råd og kommentere i forhold til sluttbrukernes kostholds- og treningsdagbøker.

For å bli kunde hos en ekspert er det et krav at kunden har en aktiv konto hos Diett.no. Dersom kunden kjøper tjenester fra ekspert er dette tjenester som betales til ekspert. Ekspert benytter Diett.no som et verktøy for å kommunisere og motta dagbokinformasjon for hver enkelt kunde. All håndtering av disse kundene håndteres av ekspert.

Betingelser

Ekspert kan prøve Diett.no gratis i et begrenset antall dager (7 dager). Når prøveperioden er utløpt må ekspert tegne abonnement ved å forhåndsbetalte for en gitt periode (1 mnd.) for å kunne fortsette som ekspertbruker på Diett.no. Abonnement fornyes automatisk for 1 måned hver måned. Dersom ekspertbruker ønsker å si opp abonnementet må ekspertbruker selv gjøre dette under menyvalget Bruker - Min konto.

Når fornyelse slås av regnes dette som en oppsigelse. Ekspertbruker kan da benytte abonnement frem til perioden det er forhåndsbetalt for er utløpt. Ved oppsigelse, det vil si det tidspunkt ekspertbruker valgte å slå av fornyelse av medlemskap, gis det ingen refusjon av forhåndsbetalt beløp.

Gjennom sitt abonnement får ekspert også tilgang til å bruke Diett.no som en vanlig sluttbruker. Ekspert må derfor også godta de Vilkår for bruk som gjelder sluttbrukere for å kunne bruke Diett.no.

Diett.no forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene, herunder lengde på prøveperiode, pris og hva som inngår i et abonnementet i prøveperioden.

Sluttbrukere

For at en ekspert skal kunne følge opp en kunde på Diett.no må sluttbrukeren ha et aktivt abonnement på Diett.no. Dette abonnementet betales av sluttbruker til Diett.no

Diskresjon

Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som følge av denne avtale. Unntatt er slik informasjon som den enkelte part har fått lovlig tilgang til på annen måte enn gjennom Diett.no. Innholdet på Diett.no er beskyttet av åndsverkloven, og forholder seg for øvrig til norsk lov.

Nedetid

Det gjøres flere tiltak av Dietika AS for at nedetid, både planlagt og uforutsett, skal være minimalt og i minst mulig grad påvirke bruken av løsningen. Ekspert vil ikke ha rett til kreditt eller refusjon når nettstedet har nedetid eller er utilgjengelig.

  

AVTALEVILKÅR

Som Ekspert hos Diett.no er du forpliktet til å oppfylle følgende krav knyttet til opprettelse av kompetanseprofil og rådgivning. Diett.no kan si opp denne avtalen uten forvarsel og fjerne dine oppføringer som Ekspert dersom Diett.no mistenker at du har forbrutt deg mot noen av betingelsene nedenfor. Likeledes kan oppføringene fjernes midlertidig inntil usikkerhet vedrørende dette er avklart:

 1. Ekspert er ikke ansatt i Diett.no. Ekspert er derfor selv ansvarlig for alle tjenester og råd du gir via de kommunikasjonskanaler Diett.no tilbyr. Ekspert må selv påse at han/hun følger regler og etiske retningslinjer for sin profesjon. Diett.no fungerer kun som en kommunikasjon- og markedsføringskanal for deg som ekspert.
 2. Som ekspert forplikter du deg til å gi gode og profesjonelle svar på sluttbrukerne sine spørsmål. Svar skal være relevant og mest mulig spesifikk i forhold til den informasjon som sluttbrukeren har gitt gjennom brukerprofil, dagbøker og annen informasjon tilgjengelig på Diett.no.
 3. Du forplikter deg til å oppgi riktig, oppdatert og komplett informasjon angående deg selv og din kompetanse, grader, kvalifikasjoner, utmerkelser, bakgrunn og annen informasjon som finnes i din kompetanseprofil. Du skal ikke villede noen gjennom å skape et feilaktig inntrykk av din kompetanse. Du kan bli avkrevd å verifisere din faglige kompetanse.
 4. Du skal ikke diagnostisere sykdommer, tilby behandling, utstede resepter eller på andre måter tilby slike typer medisinsk hjelp via Diett.no. Svaret må verken være forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende eller rehabiliterende. Et svar er derfor ikke "helsehjelp" etter Helsepersonell-lovens definisjon.
 5. Du skal ikke la andre besvare spørsmål for deg om dette ikke er eksplisitt avtalt med kunden. Unntak for dette er tilfeller hvor det inngås spesiell firmaavtale med Diett.no der dette reguleres i egen avtale.
 6. Diett.no forbeholder seg retten til å ha flere eksperter innen samme fagfelt.
 7. Eksperter som fremstår som useriøse vil bli fjernet av Diett.no.
 8. Oppsigelsestid. 1 mnd gjensidig oppsigelsestid gjelder. Ekspertbrukere sier opp ved å selv slå av automatisk fornyelse av abonnement. Det gis ved oppsigelse av medlemskap ingen refusjon av forhåndsbetalt beløp. Når en oppsigelse trer i kraft vil Diett.no deaktivere eksperten sin konto på Diett.no så snart som mulig og senest innen en uke. Diett.no vil avgjøre om informasjon som ekspert har publisert på www.Diett.no vil fjernes fra websidene eller ikke. Ekspert forhåndsbetaler for 1 mnd. av gangen.
 9. Ekspert vil gjennom Diett.no få muligheten til å publisere informasjon. Eksempler på publisert informasjon er foruminnlegg, anonymiserte dagboksvar, artikler som Ekspert har skrevet med mer. Diett.no avgjør om informasjon vil bli publisert eller ikke. Publisert informasjon vil bli offentlig tilgjengelig og Diett.no har eierskap til all publisert informasjon på Diett.no. Ekspert kan derfor ikke publisere samme informasjon andre steder uten avtale med Diett.no/Dietika AS som regulerer dette.
 10. Ekspert skal varsles ved vesentlige endring av disse vilkårene. Endringene varsles via elektronisk post og trer i kraft syv dager etter at varselet ble sendt. Dersom endringene ikke kan aksepteres plikter ekspert å si opp sin avtale med Diett.no så snart som mulig og innen endringene trer i kraft.
 11. Sluttbrukere er registrert kun med alias på Diett.no. Eksperter skal aldri registrere fornavn, etternavn, adresse, fødselsnummer eller andre personopplysninger om sine kunder på Diett.no.

 

Dette dokumentet ble sist revidert 2019.