Vilkår for bruk - Bruker

Diett.no er en webside som tilbyr online verktøy der man får mulighet til å føre detaljert dagbok over alt matinntak og aktiviteter samt få utregninger og rapporter basert på det som er skrevet inn. Innholdet på Diett.no er beskyttet av åndsverkloven, og forholder seg for øvrig til norsk lov. Noe av informasjonen som legges inn ligger både på en personlig lukket side, og noe informasjon vil være publisert på allment tilgjengelige sider. Brukeren vil også ha mulighet til å åpne slik at flere brukere får tilgang til private sider. (dele informasjon)

Betingelser

Man kan prøve Diett.no gratis i et begrenset antall dager (7 dager). Når prøveperioden er utløpt må brukeren forhåndsbetalte for en gitt periode (1 mnd. eller 12mnd) for å kunne fortsette som bruker av Diett.no. Diett.no forbeholder seg retten til å endre disse betingelsene, herunder lengde på prøveperiode, pris og hva som inngår i et prøveabonnement.

Gjentagende trekk

Når forhåndsbetalt periode er utløpt, fornyes abonnementet automatisk og det vil automatisk bli utført trekk fra konto. Automatisk gjentagende trekk kan slås av under ”Bruker | Min konto”.

Bruk av Diett.no i jobbsammenheng

Mange brukere benytter Diett.no i jobbsammenheng. Med jobbsammenheng menes enhver bruk utover personlig bruk av web-sidene. Dette gjelder spesielt personlige trenere, kostholdsveiledere, ernæringsfysiologer og lignende. NB! Dersom du ønsker å bruke Diett.no i jobbsammenheng må du tegne ekspertabonnement eller ha en annen skriftlig avtale med Diett.no/Dietika AS om dette.

Tilbud om hjelp fra eksperter.

På Diett.no er det listet opp eksperter som tilbyr hjelp til brukerne. Brukerne vil få tilbud om hjelp fra eksperter både via web-siden og via nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Diett.no vil sende ut nyhetsbrev til alle registrerte brukere inntil 2 ganger per måned. Alle brukere vil motta første nyhetsbrev. Det vil være mulig fra tydelig link i nyhetsbrevene og velge om man vil fortsette å motta nyhetsbrev eller ikke.

Aldersgrense

Det er 18 års aldersgrense for å benytte Diett.no. Ved å bekrefte disse vilkårene bekrefter du også at du er over 18 år. Diett.no tar ikke ansvar for mindreåriges bruk av sidene.

Korrekte opplysninger og e-postadresse

Ved å bekrefte vilkårene bekrefter du at alle opplysninger du legger inn er korrekte. Brukerkonto med åpenbart ukorrekte opplysninger, kan slettes uten forvarsel. Diett.no kommuniserer med sine brukere via e-postadresse. Viktig informasjon om konto sendes til den e-postadressen brukeren har registrert. Brukeren er selv ansvarlig for å holde sin e-postadresse oppdatert slik at det er mulig for Diett.no å kontakte brukeren.

Personlig medlemskap

Ditt medlemskap i Diett.no er personlig og kan ikke deles med andre eller overdras til andre uten etter samtykke fra Diett.no.

Rådfør deg med fastlege

Dersom du har en sykdom, mistanke om sykdom, er gravid eller er undervektig, skal du rådføre deg med din fastlege før du aksepterer disse vilkårene og blir bruker av Diett.no.

Videredistribusjon

Det er ikke adgang til å videredistribuere materiale fra Diett.no. Det er ikke adgang til å selge løsninger/konsepter/tjenester basert på Diett.no uten skriftlig avtale med Diett.no om dette. Dette tilhører Diett.no som enerett, og er beskyttet av åndsverkloven. Det er ikke adgang til å bruke Diett.no i profesjonell sammenheng/i ditt yrke uten å ha inngått skriftlig avtale med Diett.no på forhånd.

Ekspert- / spesialisthjelp

Gjennom Diett.no kan du få tilgang til ekspert-/spesialisthjelp. Hvis du velger å kjøpe spesialisthjelp inngår du en avtale mellom deg og spesialisten. Du må da akseptere de vilkårene som gjelder ved inngåelse av den avtalen. Diett.no er kun en kommunikasjonskanal mellom deg og eksperten og Diett.no er derfor ikke ansvarlig for de råd som gis.

Diett.no kan ikke stilles til ansvar for ulempe, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt fra spesialister tilknyttet Diett.no. Kun spesialisten er ansvarlig for de råd og veiledning som gis.

Når du inngår en avtale om å motta råd og veiledning fra spesialist, aksepterer du også at spesialisten får fullt innsyn i din dagbok på Diett.no. Det innebærer ikke innsyn i dine personopplysninger som lagret på diett.no..

E-postadresser

Diett.no videreformidler ikke e-postadresser til en tredjepart uten eksplisitt tillatelse fra deg.

Sikker betalingsløsning

Diett.no benytter betalingsløsninger levert fra Nets Netaxept. Dette er en norsk betalingsløsning som oppfyller de nasjonale lover og regler og krav som stilles til en sikker betalingsløsning. Bruk av betalingsløsningen skjer på eget ansvar og Diett.no er uten ethvert ansvar for bruk av betalingsløsningen.

Innsamling og lagring av data

Diett.no forbeholder seg retten til å samle inn og lagre dagbokdata for å produsere statistisk på nasjonalt og regionalt nivå. Informasjon som vil benyttes til dette formålet vil bli anonymisert og vil ikke bli presentert på et detaljnivå som gjør at det ellers kan spores tilbake.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Diett.no kan ikke stilles til ansvar for ulempe, skade, lyte eller mén som direkte eller indikrete måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon mottatt direkte eller indirekte via Diett.no. Dersom du mener at du er påført slik skade eller ulempe, er det parten som har påført denne sitt ansvar, begrenset oppad til et beløp som svarer til den sum du har betalt for tjenesten eller medlemskap i Diett.no. Diett.no fraskriver seg ikke på dette punktet ansvar som vi er underlagt iht til gjeldende lov, men begrenser det i lovlig utstrekning. Diett.no gir ingen garanti for at tjenesten vil svare til dine krav, at web-sidene vil være tilgjengelig til enhver tid eller at programvaren og utregninger vil være feilfrie.

Publisering av innhold

På Diett.no kan du publisere dine kommentarer og tips flere steder. For eksempel oppskrifter, foruminnlegg o.lign. Diett.no forbeholder seg retten til å bruke slikt publisert materiale slik vi ønsker, herunder reklamekampanjer, samt å redigere stoffet slik at det passer bedre inn på våre sider. Du kan bare sende inn materiale (bilder,oppskrifter med mere) som du eier, eller som du har eierens tillatelse til å sende inn. Diett.no forbeholder seg retten til å bruke alt publisert innhold i reklamekampanjer med mer.

Oppskrifter

Du kan ha private oppskrifter og du kan publisere/dele oppskrifter med andre. Oppskrifter som du velger å publisere vil gå til Diett.no for kontroll. Vi forbeholder oss retten til å redigere oppskrifter før publisering (skrivefeil, bilder o.l.) Diett.no tar ikke ansvar for eierrettighetene til det som publiseres av bruker.

Sletting av bruker

Du kan slette din bruker under menyen ”Bruker | Min konto”. Velger du å slette din bruker blir alle dine private data på Diett.no slettet. Slettede data vil ikke kunne hentes frem igjen. Opplysninger og informasjon som du har valgt å publisere/dele med andre, for eksempel oppskrifter, forummeldinger eller data som er delt med spesialist, vil ikke bli slettet.

Dine plikter

Ved å akseptere disse vilkårene bekrefter du at du forstår at all informasjon som er lagt ut på Diett.no, enten det er data,tekst, programvare, bilder, video, lyd, meldinger eller annet material, som er publisert eller som blir formidlet deg privat, er ansvaret til den personen som har lagt ut eller delt denne informasjonen med deg.

Diett.no kontrollerer ikke innhold som legges ut på Diett.no og garanterer derfor heller ikke for riktighet og gyldighet for det innhold som ligger ute på Diett.no. Ved å akseptere disse vilkårene, forstår du at du kan bli eksponert for innhold som kan være støtende, provoserende, fornærmende eller direkte uriktig. Komme du over innhold som ikke er i samsvar med Diett.no sine vilkår eller formål, skal Diett.no varsles om dette snarest. Diett.no forbeholder seg retten til å velge om rapportert innhold vil fjernes.

Ved å godta vilkårene og bli medlem aksepterer du å:

Hvis Diett.no oppdager bruk som bryter med noen av vilkårene over, vil tilhørende brukerkontoer bli avsluttet og slettet uten forvarsel. Hvis bruddet er av en slik karakter at det bryter med norsk lov, vil forholdet kunne bli anmeldt.

 

Dette dokumentet ble sist revidert 2019.